Get Adobe Flash player

Navig.pl - Technika spawalnicza i gazy techniczne - Gazy

 

1. Właściwości gazów i karty charakterystyk

a. właściwości gazów i ich zastosowanie

b. karty charakterystyk

c. gazy osłonowe w ujęciu tabelarycznym

d. przelicznik gazów

2. Ceny gazów

a). Ceny standardowe gazów

b). Ceny indywidualne dla klienta

c). Usługi dodatkowe związane z eksploatacją butli

d). Gazy ciekłe

3. Bezpieczeństwo przy obrocie gazami

a. BHP gazów

b. wypadki przy gazach

4. Zamówienia on-line

 

Ad.1.

WŁAŚCIWOŚCI GAZÓW I KARTY CHARAKTERYSTYK:

a. właściwości gazów i ich zastosowanie

Acetylen i inne gazy palne

W sposób tradycyjny acetylen jest wytwarzany w reakcji chemicznej karbidu z wodą.

Acetylen jest gazem palnym o wysokiej wydajności, z możliwością bardzo wielu zastosowań - prawdziwy „omnibus” w zakresie technik gazowo-tlenowych. W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz żłobienia gazowego - acetylen jest zawsze właściwym wyborem.

Argon

Argon jest bezbarwnym i pozbawionym zapachu gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Właściwość ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.

Argon przy wysokich ciśnieniach wykazuje zachowanie „realne”, odbiegające od prawa gazu doskonałego. Skutkuje to między innymi tym, że butla gazu przy ciśnieniu 200 bar zawiera ok. 7% argonu więcej, niż można by oczekiwać biorąc za podstawę prawo gazu doskonałego.
Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.

ZASTOSOWANIA:
Przetwórstwo metali
• gaz osłonowy w procesie spawanie
• atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i stopów
• przedmuchiwanie stopionych metali – eliminacja porowatości w odlewach

Metalurgia
• eliminacja utleniania

Elektronika
• atmosfera ochronna

Technika oświetleniowa
• wypełnianie lamp żarowych i świetlówek

Technika izolacyjna
• termoizolacja szyb okiennych

Azot

Udział azotu w powietrzu, którym oddychamy, wynosi 78% objętości. W temperaturze otoczenia azot jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i neutralnym smakowo. Nie jest toksyczny, a dla zastosowań w niskich temperaturach jest chemicznie obojętny, to znaczy w reakcjach chemicznych skrajnie pasywny.

Azot jest niepalny i może stłumić procesy spalania. Ponadto przy wysokich koncentracjach może działać dusząco, ponieważ wypiera tlen potrzebny do oddychania. Przy ciśnieniu atmosferycznym azot przechodzi w stan płynny w temperaturze minus 196oC.
Właściwości azotu wymagają, by przy obchodzeniu się z tym gazem przestrzegać specjalnych wytycznych bezpieczeństwa (wydane przez Zrzeszenia Gazów Przemysłowych, np.: IGV, EIGA, CGA).

Azot znajduje liczne zastosowania w przemyśle i w pracach badawczych. Większość tych zastosowań wykorzystuje jego właściwości fizyczne (jako nośnik niskich temperatur) lub chemiczne (jako gaz obojętny). Oznacza to, że azot po zużyciu wraca w stanie niezmienionym do atmosfery.

ZASTOSOWANIA:
Przemysł spożywczy

• pakowanie artykułów spożywczych
• mrożenie i schładzanie żywności
• schładzanie produktów spożywczych podczas ich transportu
• rozdrabnianie i przetwarzanie produktów sypkich

Metalurgia
• procesy wysokotemperaturowe

Obróbka metali
• schładzanie matryc podczas wyciskania
• kurczenie części pasowanych skurczowo
• przedmuchiwanie rur ze stali nierdzewnej podczas spawania
• cięcie laserowe, plazmowe

Chemia
• atmosfera ochronna (inertyzacja, przedmuchiwanie)
• ochrona przeciwpożarowa

Recykling
• kriomielenie zużytych opon oraz tworzyw sztucznych

Medycyna, laboratoria
• zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych
• schładzanie i izolacja aparatury medycznej

Szkło
• schładzanie elektrod w piecu
• zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji
• optymalizacja chłodnicza

Budownictwo
• obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć
• stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku

Elektronika
• zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych
• odzysk rozpuszczalników

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym, pozbawionym zapachu i smaku. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3).
Szczególne właściwości dwutlenku węgla, na przykład jego obojętność w reakcjach oraz duża rozpuszczalność w wodzie, awansują CO2 na idealnego pomocnika w licznych dziedzinach naszego życia codziennego oraz w ochronie środowiska.

W procesach produkcji wyrobów środków spożywczych CO2 nadaje wielu napojom ich orzeźwiającą świeżość. Na CO2 istnieje zapotrzebowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i przy neutralizacji ścieków. W postaci stałej lub ciekłej, przy bardzo niskich temperaturach (suchy lód), CO2 jest stosowany jako środek chłodzący do temperatury minus 79 oC.
Dwutlenek węgla jest pozyskiwany częściowo ze źródeł naturalnych, a częściowo z przemysłowych gazów odlotowych. W ekonomicznie uzasadnionych ilościach dwutlenek węgla powstaje przy produkcji wodoru w rafineriach, przy wytwarzaniu gazów syntetycznych oraz przy produkcji tlenku etylenu.

Naturalne źródła CO2 występują przede wszystkich na terenach pochodzenia wulkanicznego. CO2 występuje tam częściowo samodzielnie na powierzchni zewnętrznej lub jeśli znane są zasoby, również przy wierceniach.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
• nasycanie napojów
• mrożenie i schładzanie żywności
• pakowanie artykułów spożywczych
• głuszenie trzody chlewnej w procesie uboju

Metalurgia
• proces utwardzania rdzenia

Obróbka metali
• gaz osłonowy w procesie spawania
• gaz laserowy

Ochrona środowiska
• uzdatnianie wody pitnej, regulacja pH

Przemysł papierniczy
• regulacja pH procesu
• stabilizacja poziomu Ca2+ w systemie
• płukanie celulozy

Budownictwo
• zamrażanie ziemi w trakcie prac w tunelach
• chłodzenie betonu w celu uniknięcia naprężeń podczas jego tężenia

Bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa
• gaszenie ognia tam gdzie woda jest nieskuteczna, niepożądana lub niedostępna

Medycyna
• chirurgia laparoskopowa, krioterapia
• w mieszaninie z tlenem lub powietrzem – stymulator głębokiego oddychania

Ogrodnictwa
• dokarmianie upraw szklarniowych

Czyszczenie kriogeniczne
• czyszczenie granulatem suchego lodu (dwutlenek węgla w postaci stałej)

Hel

Hel, obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. Jednak w atmosferze ziemskiej hel prawie nie występuje. Dlatego obecnie całe zapotrzebowanie pozyskuje się ze źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Zapotrzebowanie światowe pokrywają bogate złoża w Stanach Zjednoczonych, Afryce północnej i Rosji.

ZASTOSOWANIA:

Obróbka metali
• wytwarzanie atmosfery ochronnej
• zapobieganie utlenianiu podczas spawania

Balony
• gaz nośny

Światłowody
• atmosfera ochronna
• wytwarzanie światłowodów stosowanych w telekomunikacji

Elektronika
• atmosfera ochronna w produkcji półprzewodników

Medycyna
• chłodzenie magnesów w aparaturze do rezonansu magnetycznego

Przemysł chemiczny
• gaz nośny w analizach substancji chemicznych metodą chromatografii

Ogólnie
• wykrywanie nieszczelności w większości procesów produkcyjnych, przetwórczych i montażowych

Osłonowe gazy spawalnicze

W technice spawania łukowego znaczącą pozycję zajmuje spawanie w osłonie gazu, w metodach TIG, MIG oraz MAG. W procesach tych gaz osłonowy istotnie determinuje ekonomiczność i jakość spoiny spawalniczej.

O ile początkowo jako gazy osłonowe stosowano zazwyczaj tylko kilka gazów jednorodnych (i tak na przykład dla spawania TIG oraz MIG czysty argon, a dla spawania MAG czysty dwutlenek węgla), to obecnie dominującą pozycję zajmują mieszaniny gazów.

W międzyczasie wachlarz tych standaryzowanych mieszanin gazów uległ znacznemu rozszerzeniu, ponieważ w ich skład wchodzą już nie tylko nie tylko argon i CO2, lecz również tlen, hel, wodór i azot.

Klasyfikację różnych gazów osłonowych określa Norma Europejska EN 439: 1999 „Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia”.

Nazwy mieszanin gazowych występujących w naszej ofercie:

Ferromix - do spawania stali niestopowych i niskostopowych
Inoxmix - do spawania stali wysokostopowych
Alumix - do spawania aluminium oraz metali nieżelaznych 

Tlen

Powietrze składa się z 78% azotu i z 21% tlenu. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym.

Ciekły tlen przy ciśnieniu atmosferycznym zajmuje tylko 854 części swojej objętości w postaci gazowej. Dlatego transportuje się i magazynuje duże ilości tlenu w postaci ciekłej w niskiej temperaturze.

Najważniejsza właściwością tlenu jest jego reakcyjność. Istnieje tylko niewiele pierwiastków, z którymi tlen nie tworzy wiązań. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę właściwość, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych.

Tlen jest niezbędny dla metabolizmu wielu organizmów, a w wodzie jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Dlatego stosuje się go w licznych zastosowaniach w procesach uzdatniania wody i ochronie środowiska.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
• jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa

Metalurgia
• wzbogacanie powietrza
• podwyższanie temperatury wytopu

Obróbka metali
• cięcie gazowe
• w małych ilościach - do osłonowych gazów spawalniczych

Chemia
• zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)

Ochrona środowiska
• oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni)
• uzdatnianie wody pitnej

Medycyna
• reanimacja
• w połączeniu z innymi gazami – do znieczulania
• tlenoterapia

Szkło
• poprawa spalania w piecach
• zmniejszanie emisji spalin

Przemysł papierniczy
• bielenie papieru
• delignifikacja

Wodór

Wodór jest najlżejszym z wszystkich gazów. Najważniejszymi procesami wytwarzania wodoru są katalityczne procesy reformingowe (steam-reforming) oraz elektroliza roztworów chlorku potasowego.

Z uwagi na swoje właściwości fizyczne i chemiczne, wodór znajduje liczne zastosowania przemysłowe: jako gaz palny dla specjalnych zastosowań, jako gaz ochronny w obróbce cieplnej, w technologii środków żywności i w przemyśle elektronicznym. Z uwagi na dużą przewodność cieplną, wodór stosowany jest również jako gaz chłodzący, np. dla generatorów prądu.
Więcej niż dwie trzecie światowej produkcji wodoru jest zużywane przez przemysł chemiczny. Lwia część wodoru jest zużywana w syntezie amoniaku i metanolu. Ponadto przemysł chemiczny stosuje liczne procesy uwodorowania, znane częściowo pod takimi nazwami jaki Hydrofining i Hydrotreating.

W ostatnich czasach dyskutuje się na temat wodoru jako o alternatywnym nośniku energii przyszłości.

ZASTOSOWANIA:

Przemysł spożywczy
• utwardzanie tłuszczów jadalnych (np. margaryny)

Metalurgia
• atmosfera ochronna w procesach wysokotemperaturowych

Obróbka metali
• spawanie stali austenitycznej (mieszanka z argonem)
• cięcie i spawanie plazmowe

Chemia
• procesy hydrokrakingu i hydrorafinacji

Farmaceutyka
• produkcja sorbitolu stosowanego w kosmetykach, detergentach, klejach, witaminach

Elektronika
• specjalna atmosfera do produkcji układów półprzewodnikowych

b. karty charakterystyk

Bezpośrednio ze strony: www. messergroup.com

c. gazy osłonowe w ujęciu tabelarycznym

Bezpośrednio ze strony: www. messergroup.com

d. przelicznik gazów

Bezpośrednio ze strony: www. messergroup.com

 

Ad. 2

CENY GAZÓW

a. Ceny standardowe gazów

Ceny gazów w butlach o pojemności wodnej 40L i większych:

Nazwa gazu

Jednostka miary

Cena netto

Acetylen

kg

25,00zł

Tlen sprężony

m3

4,50zł

Argon 4,6

m3

13,50zł

Argon 4,8

m3

18,00zł

Azot techniczny

m3

4,90zł

Azot 4,6

m3

13,50zł

Dwutlenek węgla

kg

2,05zł

Ferromix (mieszanki argon/CO2)

m3

14,00zł

Alumix (mieszanki argon/hel)

m3

14,00zł

Inoxmix (mieszanki argon/wodór)

m3

14,00zł

Powietrze sprężone

m3

4,00zł

Wodór sprężony

m3

8,00zł

Amoniak

kg

5,00zł

Hel 4,6

m3

63,00zł

W/w pozycje stanowią jedynie wybrane gazy.

W ofercie posiadamy pełną gamę gazów technicznych, laboratoryjnych i medycznych.

Mamy również możliwość dostawy mieszanin gazowych sporządzonych (jeśli to tylko technicznie możliwe) pod indywidualne zamówienie klienta.

Oferowane przez nas gazy dostarczane są standardowo w butlach o pojemnościach 40L i/lub 50L, ale również w butlach >40L a także w wiązkach 12-, 16- i 18-butlowych.

b. Ceny indywidualne dla klienta

Wszyscy potencjalni nabywcy gazów traktowani są indywidualnie.

Z każdym klientem oddzielnie negocjujemy ceny i warunki dostaw – dostosowując się do potrzeb naszych klientów.

 

c. Usługi dodatkowe związane z eksploatacją butli

Nazwa usługi

Jednostka miary

Cena netto

Dzierżawa butli technicznej

b/d

0,65zł

Dzierżawa butli technicznej

b/d

0,75zł

Dzierżawa gazów laboratoryjnych

b/d

0,95zł

Dzierżawa wiązki

w/d

7,00zł

Napełnienie butli klienta (super serwis)

szt.

30,00zł

Legalizacja butli - usługa

szt.

100,00zł

Malowanie butli – usługa

szt.

100,00zł

Wymiana zaworu – usługa

szt.

50,00zł

Pasy przy paletach – naprawa

szt.

120,00zł

Opłata za zgubienie butli technicznej 40L

szt.

800,00zł

Opłata za zgubienie/zniszczenie palety

szt.

1100,00zł

Opłata za zgubienie kołpaka

szt.

50,00zł

 

d). Gazy ciekłe

Informujemy, że istnieje możliwość podpisania umowy na dostawy gazów ciekłych w cysternach oraz montaż zbiorników i montaż instalacji gazowych - na terenie zakładu klienta.

 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBROCIE GAZAMI

a. BHP gazów

Gazy techniczne w butlach stalowych należy magazynować w chłodnych pomieszczeniach, chronionych przed działaniem słońca a w zimie przed oblodzeniem. Z butlami, w myśl obowiązujących przepisów, należy obchodzie się w następujący sposób:

a) nie wolno ich rzucać: muszą być zabezpieczone przed uderzeniami i potrąceniami,

b) butli napełnionych nie wolno składować w pobliżu grzejników, pieców i innych źródeł ognia czy ciepła,

c) nie należy przechowywać razem i przewozić w jednym koszu butli tlenowych i acetylenowych,

d) bezwzględnie należy przestrzegać zasady przewożenia butli z dokręconymi kołpakami zabezpieczającymi uszkodzenie zaworu w czasie transportu,

e) butle próżne powinny mieć dokładnie zakręcone zawory i kołpaki,

f) butli nie należy w żadnym wypadku używać do innych celów takich jak np. jako podstaw do przesuwania ciężarów, do prostowania i zaginania przedmiotowi lub do innych czynności mechanicznych, które by mogły spowodować uszkodzenia lub zniszczenie butli,

g) w razie stwierdzenia uszkodzeń butli nie wolno we własnym zakresie dokonywać napraw; przy wymianie butli poinformować o zauważonych i wykrytych wadach i uszkodzeniach butli,

h) wszelkie uszkadzanie, zaklepywanie i niszczenie znaków oraz cech umieszczonych na butlach, jak również dodawanie własnych znaków jest bezwzględnie zabronione,

i) ze względu na to, że tłuszcze i smary zapalają się samoczynnie w atmosferze tlenu sprężonego, co jest przyczyną nieszczęśliwych wypadków, nie wolno smarować tłuszczami ani oliwić butli, zaworów butlowych i armatury do spawania.

Szczegółowe dane dotyczące zasad bezpieczeństwa przy obrocie gazami znajdą Państwo m.in. na stronie: http://www.messergroup.com/pl/Produkty/Stosowanie_gaz_w_techniczne_wskaz_wki_bezpiecze_stwa.pdf

b. wypadki przy gazach

4. ZAMÓWIENIA ON-LINE

 
Podgląd zamówienia
Twój koszyk


0 art.
Suma: 0.00 zł